Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енглески језик 3
Акроним ОС2ЕЈ3
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Милош Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Студенти би требало да поседују ниво знања енглеског језика на вишем средњем нивоу.
Циљ предмета Оспособљавање студената за читање уџбеника из електротехнике, приручника и референтне литературе на енглеском језику на вишем средњем нивоу. Излагање студената врсти стручних текстова које користе њихове колеге у земљама енглеског говорног подручја. Задавање задатака студентима да комбинују знање енглеског са знањима из стручних предмета у фазама праксе и продукције.
Исход предмета По завршетку овог модула, студенти би требало да буду у стању да:
- размењују писане и усмене специфичне информације,
- попуне дијаграме и табеле у складу са датим упутствима,
- реше специфичне проблеме на енглеском
- брзо прегледају електротехнички текст ради проналажења специфичних информација
- бележе детаље из говорног и писаног дискурса електротехнике
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Лоцирање, примена и пренос информација везаних за енглески у електротехници. Повезивање чињеница и идеја. Неодређене, упитне, повратне и релативне заменице, интензификатори, пасивне конструкције, реченице са више од две главне клаузе, модални глаголи, кондиционали, колокације у енглеском за електротехнику. Принципи сажимања информација.
Садржај практичне наставе Писање резимеа и сажетака. Прављење Power Point презентација које се односе на неку тему из електротехнике. Писано и усмено описивање функције специфичних компоненти. Идентификовање детаља из говорног дискурса електротехнике. Пренос информације из писаног текста у дијаграм. Писање кратких објашњења електричних кола.
Литература
1Sinclair, J. (2004) Collins Cobuild English Grammar, London: Collins
2Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar, London: Longman
3Glendinning, E. H. and J. McEwan (1993): Oxford English for Electronics, Oxford: Oxford University Press
4Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Information Technology, Oxford: Oxford University Press
5Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering, Cambridge: Cambridge University Press
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Активне методе, учење путем открића, методе развијања вештина размишљања вишег реда. Методе „учионице брзог покрета“, методе хуманистичке психологије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 40
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти 10
Колоквијуми
Семинари 0