Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електромагнетика
Акроним ОС2Е
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Марија Стевановић
доц. др Миодраг Тасић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Миодраг Тасић
проф. др Марија Стевановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Да уведе основе инжењерске електромагнетике сходно потребама мобилних и сателитских комуникационих система, RF и микроталасне технике, радарских система, брзих дигиталних веза, бежичних система, оптичких телекомуникација, оптоелектронике, нанотехнологија, биоинжењеринга, физике плазме, физике полупроводника, електроенергетских машина и система и електромагнетске компатибилности.
Исход предмета Обученост студента да може да препозна, формулише и реши основне инжењерске проблеме који захтевају знања електромагнетике и да разуме принципе рада типичних уређаја и система темељених на принципима електромагнетике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Диференцијалне и интегралне једначине, гранични услови и теореме електростатичког, стационарног струјног, стационарног магнетског и споропроменљивог електромагнетског поља.
Максвелове једначине. Закаснели потенцијали.
Униформни равни електромагнетски таласи. Одбијање и преламање.
Вођени електромагнетски таласи. Водови.
Зрачење електромагнетских таласа. Антене.
Електромагнетска компатибилност.
Садржај практичне наставе Нема.
Литература
1А. Р. Ђорђевић, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2012., A. R. Đorđević, Electromagnetics, Academic Mind, Belgrade, 2012.
2Б. Нотарош, В. Петровић, М. Илић, А. Ђорђевић, Б. Колунџија, М. Драговић, Збирка испитних питања и задатака из електромагнетике, Академска мисао, Београд, 2008., B. Notaroš, V. Petrović, M. Ilić, A. Đorđević, B. Kolundžija, M. Dragović, Collection of Exam Questions and Problems, Academic Mind, Belgrade, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0