Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Динамика механичких система
Акроним ОС2ДМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознаје студенте са кључним појмовима и концептима динамике и примене.
Исход предмета Оспособњава студента за сагледавање основних принципа динамике и описивање динамичких система. Даје предзнање за моделирање механичих/динамичких система за потребе симулације и управљања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Кинематика материјалне тачке. Динамика материјалне тачке. Њутнов закон и опште теореме динамике. Кинематика крутог тела. Динамика сложеног кретања материјалне тачке. Динамика система материјалних тачака и опште теореме динамике. Динамика крутог тела.
Садржај практичне наставе Семинарски радови и домаћи задаци са практичним проблемима из dinamike.
Литература
1I.C. Percival, D. Richards, Introduction to dynamics, Cambridge University Press, 1982.
2S. Targ, Theoretical mechanics: a short course, Foreign Languages Pub. House, 1967.
3специфична књишка и часописна литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, домаћи рад, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0