Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Увод у менаџмент
Акроним ОО1УМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дарко Надић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Увод у менаџмент пружа студентима основна сазнања из области менаџмента. У том смислу нагласак у настави је стављен на могуће начине управљања, психолошку компоненту управљања (лидерство и мотивација), као и на могуће организационе структуре и типове менаџмента, али и на практично остваривање менаџмент процеса.
Исход предмета Исход предмета је јесте да студенти овладају, прихвате и разумеју основне категорије у менаџменту имајући у виду квантитет и квалитет менаџмент процеса. Знања која у оквиру овог предмета буду стекли омогућиће студентима могућност правовременог и ефикасног укључивања у савремене процесе индустријског процеса.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Појмовно одређење менаџмента. Основне теорије менаџмента. Рад и личност менаџера. Друштвена, пословна и корпоративна одговорност. Основни примери корпоративне одговорности. Мотово и мотивација. Лидерство и конфликти. Организациона структура и типови менаџмента. Менаџмент у пракси. Процес менаџмента.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Смиља Ракас, Социологија менаџмента, Београд, 2007.
2Ли Котлер, Корпоративна и друштвена одговорност, Београд, 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе предавања, семинарски радови, дискусије, студије случајева
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 10