Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Увод у електронику
Акроним ОО1УЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вујо Дрндаревић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
доц. др Горан Савић
мс Драгомир Ел Мезени
мр Лазар Карбунар
доц. др Ненад Јовичић
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
мр Душан Ћурапов
Владан Божовић дипл. инж. ел.
мр Владан Лапчевић
ас. Владимир Петровић
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Приказати студентима шта се проучава у електроници, историјат електронике, основне појмове и принципе у електроници, методе анализе електронских кола и примену.
Пружити студентима основна знања и кроз практичан рад развити код студената
афинитет према Електроници.
Исход предмета По завршетку овог предмета студенти би требало да:
- познају историјат развоја и области електронике,
- умеју да анализирају најједноставнија електронска кола, и
- користе електронске мерне инструменте и испитују карактеристике основних електронских компоненти и кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Историјат и перспективе електронике. Сигнали и анализа кола - концепт и основни појмови. Методе анализе кола у електроници. Појачавачи. Логички инвертор. Концепт повратне спреге. Савремена интегрисана кола.
Садржај практичне наставе Рад у лабораторији, правила безбедности и електронске компоненте. Електронска инструментација и мерења. Примена диода и транзистора. Примена операционих појачавача. Пројектовање и симулација електронских кола. Реализација мини пројекта.
Литература
1Предавања, расположива на http://tnt.etf.rs/~oo1ue/index.html, Lectures, available on: http://tnt.etf.rs/ oo1ue/index.html
2Упутства за лабораторијске вежбе, расположива на http://tnt.etf.rs/lab/lab_oo1ue.htm, Instructions for the laboratory exercises, available on http://tnt.etf.rs/lab/lab_oo1ue.htm
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 0 1
Методе извођења наставе Предавања у учионици уз коришћење презентација и приказ основних електронских компоненти и склопова. Лабораторијске вежбе се изводе у Лабораторији за електронику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0