Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Социологија
Акроним ОО1С
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дарко Надић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Nema
Циљ предмета Општа социологија пружа студентима основна сазнања о низу основних категорија и појмова као што су наука и научни закони, основе методологије социолошких истраживања, настанак и развој мисли о друштву, итд. Циљ предмета јесте да студенти схвате и разумеју основне социолошке појмове и да разумеју њихову примену и коришћење у свакодневном животу.
Исход предмета Изучавањем опште социологије студенти ће бити оспособљени да разумеју основне категорије, појмове и процесе који се дешавају у савременом друштву. Сазнања која буду стечена студенти ће моћи практично да искористе пре свега у социолошким емпиријским и теоријским истраживањима
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Наука и научни закони. Предмет социологије. Метод социологије. Развој мисли о друштву. Друштвене групе. Породица. Класе. Држава. Политичке странке. Друштвене норме и прописи. Еколошки проблеми и еколошка криза.
Садржај практичне наставе Nema
Литература
1Др Данило Ж. Марковић, Општа социологија, Савремена администрација, Београд, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе предавања, дискусије, семинарски радови, студије случаја
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 10