Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Руски језик 1
Акроним ОО1РЈ1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Предзнање руског језика на основном нивоу
Циљ предмета Систематизација општих језичких знања са претходних наставних нивоа: врсте речи и облици, правописна правила, место акцента. Упознавање са основним лексичким и синтаксичким специфичностина научно-техничког језичког стила.
Исход предмета Примена стечених знања и вештина у области језика струке.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Тематски и граматички садржаји су прилагођени наставним плановима и програмима предмета из струке и подељени су у 7 целина, које се састоје од основног текста, лексичких коментара (творбени модели, фреквентни у техничкој терминологији, интернационализми), прегледа основних синтаксичких модела, карактеристичних за научно-техничку литературу.
Садржај практичне наставе Вежбања репродуктивног и продуктивног типа.
Литература
1Ауторизована скрипта М.Славић (текстови, коментари, вежбања)
2Сборник упражнений по грамматике русского языка (для иностранцев), А.В.Голубева и др, С.Пб, Златоуст 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, дискусије, презентације на страном језику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0