Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из Математике 1 - б
Акроним ОО1ПМБ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Татјана Лутовац
проф. др Бранко Малешевић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Милица Саватовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са неким математичким појмовима и чињеницама који представљају даљу надоградњу садржаја курсева математике 1 и 2. Оспособљавање студената за успешно коришћење математичког апарата у осталим стручним предметима.
Исход предмета Студент ће лако препознавати проблеме у стручним предметима и примењивати стечено знање, посебно из диференцијалног и интегралног рачуна. Студент ће бити способан да анализира основне особине функција које се појављују при математичком моделовању одговарајућих проблема .
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Интегрални рачун. Диференцијалне једначине.
Комбинаторика. Квантификаторски рачун.
Графови и матрице.
Елементи линеарне алгебре.
Садржај практичне наставе Одговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
Литература
1Цветковић Д., Лацковић И., Меркле М., Радосављевић З., Симић С., Васић П., Математика I - Алгебра VIII издање, Академска мисао, Београд, 2004.
2Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Малешевић Б., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре I, II; Академска мисао, Београд, 2004.
3Милан Меркле: Математичка анализа - теорија и хиљаду задатака - за студенте технике, Академска мисао, Београд 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе на табли, дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30