Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из Математике 1 - а
Акроним ОО1ПМА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Татјана Лутовац
проф. др Бранко Малешевић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Милица Саватовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената, делимично и кроз рекапитулацију средњошколског градива, са најважнијим темељним математичким појмовима и чињеницама, који чине неопходну основу у даљем учењу математике. Оспособљавање студената за успешно праћење курсева математике 1 и 2 и коришћење математичког апарата у осталим курсевима прве године.
Исход предмета Студент ће лако препознавати проблеме у стручним предметима и примењивати стечено знање, посебно из диференцијалног и интегралног рачуна. Студент ће бити способан да анализира основне особине функција које се појављују при математичком моделовању одговарајућих проблема .
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Елементарне функције..
Диференцијални рачун ( изводи елементарних функција,
правила диференцирања) .
Интегрални рачун (примитивна функција, таблица неодређених интеграла, основни методи интеграције).
Основи математичке логике (исказна алгебра, предикатски рачун)
Скупови бројева. Комплексни бројеви. Граничне вредности функција.
Испитивање функција.
Диференцијалне једначине.
Садржај практичне наставе Одговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
Вежбе у рачунарској лабораторији: примена неких математичких софтверских пакета.
Литература
1Цветковић Д., Лацковић И., Меркле М., Радосављевић З., Симић С., Васић П., Математика I - Алгебра VIII издање, Академска мисао, Београд, 2004.
2Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Малешевић Б., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре I, II; Академска мисао, Београд, 2004.
3Милан Меркле: Математичка анализа - теорија и хиљаду задатака - за студенте технике, Академска мисао, Београд 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе на табли, дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30