Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из Математике 2
Акроним ОО1ПМ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Малешевић
проф. др Татјана Лутовац
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Милица Саватовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање заинтересованих студената са додатним темама које представљају надградњу програма из Математике 1.
Исход предмета Оспособљавање студената за успешно праћење курса математике 2 и коришћење математичког апарата у осталим курсевима прве године. Разумевање и сагледавање даљих могућности у примени математичких знања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Интегрални рачун и примене. Диференцијалне једначине. Редови. Комбинаторика. Векторски простори, сопствени вредности и вектори, ранг матрица, системи линеарних једначина, аналитичка геометрија.
Садржај практичне наставе Одговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
Вежбе у рачунарској лабораторији: примена неких математичких софтверских пакета.
Литература
1Цветковић Д., Лацковић И., Меркле М., Радосављевић З., Симић С., Васић П., Математика I - Алгебра VIII издање, Академска мисао, Београд, 2004.
2Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Малешевић Б., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре I, II; Академска мисао, Београд, 2004.
3Милан Меркле: Математичка анализа - теорија и хиљаду задатака - за студенте технике, Академска мисао, Београд 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе на табли.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми
Семинари 30