Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из Физике 2
Акроним ОО1ПФ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Јасна Црњански
доц. др Марко Крстић
ас. Ангелина Тотовић
доц. др Ковиљка Станковић
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Примена и надоградња знања стечених у оквиру курсева Физика 1 и Физика 2. Упознавање студената са формирањем математичко-физичких модела одређених физичких феномена и њиховом нумеричком имплементацијом. Упознавање студената са лабораторијском опремом и потенцијалима експерименталног рада у Институтима и лабораторијама у Београду.
Исход предмета Овладавање основама примене рачунара у моделовању и симулацији различитих физичких феномена.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе нема
Садржај практичне наставе Вежбе на рачунару:
1. Осцилације. ЛХО, пригушене, принудне и ауто-осцилације. Нелинеарна динамика: Лоренцов атрактор, модел предатора и плена.
2. Оптика. Простирање светлости кроз нехомогену средину. Пројектовање система танких филмова.
3. Квантна механика. Примена методе коначних разлика на решавање Шредингерове једначине.
4. Простирање топлоте.
Лабораторијске вежбе: Оптика и Нуклеарна физика.
Литература
1Д. Гвоздић, Ј. Црњански, М. Крстић: "Практикум из физике 2", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oо1pf2/?p=materijali, D. Gvozdić, J. Crnjanski, M. Krstić: "Practicum in Physics 2", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oо1pf2/?p=materijali
2Д. Станковић, П. Осмокровић: "Практикум лабораторијских вежби из физике", Завод за физику техничких факултета Универзитета у Београду, 2004., D. Stanković, P. Osmokrović: Practicum for laboratory exercises in Physics," Zavod za fiziku tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2004
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 0 2
Методе извођења наставе Настава се изводи кроз вежбе на рачунару и демонстрационе лабораторијске вежбе. Вежбе на рачунару подразумевају да сваки студент самостално формира математичко-физички модел и имплементирају га применом неког програмског језика. Током израде вежбе студенти генеришу електронски извештај са резултатима симулација извршених на основу формираних модела.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 35 Писмени испит 30
Практична настава 35 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0