Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Програмирање 2
Акроним ОО1П2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелица Протић
проф. др Мило Томашевић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Софија Пурић
доц. др Саша Стојановић
ас. Немања Којић
ас. мс Живојин Шуштран
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са синтаксом и семантиком програмског језика С. Примена напредних концепата процедуралног програмирања у језику С. Оспособљавање студената за конструкцију алгоритама, коришћење статичких и динамичких структура података, имплементацију и тестирање програма у језику С.
Исход предмета Студенти ће бити у стању да: израчунају вредност реалног броја на основу приказа по IEEE стандарду и да рачунају са оваквим бројевима, напишу сложеније програме на језику C који користе операторе, контролне структуре и библиотечке функције, употребе макропроцесорске директиве, као и да развијају, тестирају и надограђују модуларне програме који користе уланчане листе, стабла и датотеке.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Структура програма. Типови података. Оператори. Контролне структуре. Низови. Показивачи. Динамичка алокација меморије. Функције: дефинисање, аргументи, бочни ефекти, рекурзија, прототип. Видљивост и трајност променљивих. Предпроцесор. Структуре и уније. Улаз/излаз, текстуалне и бинарне датотеке. Динамичке структуре података (уланчане листе, стабла). Развој сложених програма у језику C.
Садржај практичне наставе Практична настава се изводи у оквиру аудиторних вежби, које у потпуности прате редослед тема које се излажу у оквиру предавања. За сваку тему обрађује се скуп примера и задатака са решењима, као и питања са понуђеним одговорима везана за ту тему.
Литература
1Програмски језик С са решеним задацима, Ласло Краус, Академска мисао, 2000., The C Programming language with solved problems, Laslo Kraus, Academic mind, 2000.
2Решени задаци из програмског језика С, Ласло Краус, Академска мисао, 2004., Solved problems in C programming language, Laslo Kraus, Academic mind, 2004.
3C: A Software Engineering Approach, Peter A. Darnell and Philip E. Margolis, Springer; 3rd edition (May 29, 1996).
4Програмирање 2, презентације коришћене на предавањима и вежбама, Веб сајт Катедре за РТИ Електротехничког факултета, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p2/materijal.html, Programming 2, presentations used on lectures and auditory exercises, Web site of the Department of Computer Engineering and Informatics, School of electrical engineering, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p2/materijal.html
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 65
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 35
Семинари 0