Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Математика 2
Акроним ОО1ММ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Братислав Иричанин
проф. др Марија Рашајски
проф. др Татјана Лутовац
проф. др Марија Рашајски
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Милица Саватовић
доц. др Ивана Јововић
доц. др Тамара Коледин
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 7 Статус предмета обавезан
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима и чињеницама дискретне математике и математичке анализе неопходним за студије електротехнике.
Исход предмета Оспосoбљавање студената за успешно праћење математичких предмета на вишим годинама студија кроз подједнако поклањање пажње теоријском премишљању и практичним применама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Интегрални рачун. Диференцијалне једначине. Булова алгебра. Комбинаторика и графови. Линеарна алгебра. Редови.
Садржај практичне наставе Одговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
Литература
1Цветковић Д., Лацковић И., Меркле М., Радосављевић З., Симић С., Васић П., Математика 1 – Алгебра, IX издање, Академска мисао, Београд, 2006.
2Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Малешевић Б., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре (први део), VI издање, Академска мисао, Београд, 2006.
3Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре (други део), V издање, Академска мисао, Београд, 2006.
4Милан Меркле: Математичка анализа – теорија и 1000 задатака, II издање, Академска мисао, Београд, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 3
Методе извођења наставе Предавања и вежбе на табли.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0