Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике
Акроним ОО1ЛОЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Миодраг Тасић
проф. др Милан Илић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Антоније Ђорђевић
проф. др Милан Илић
проф. др Марија Стевановић
проф. др Драган Олћан
проф. др Милка Потребић
доц. др Миодраг Тасић
доц. др Слободан Савић
ас. мс Александра Крнета
Душан Божилов дипл. инж. ел. и рач.
др Славољуб Марковић
Број ЕСПБ 2 Статус предмета обавезан
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање са радом у лабораторији, основним мерним инструментима и лабораторијским прибором. Стицање практичног искуства у склапању и тестирању електричних кола. Стицање основних вештина у спровођењу електричних мерења. Практична илустрација и верификација основних закона и теорема електротехнике. Демонстрација занимљивих огледа из електромагнетике и теорије електричних кола.
Исход предмета Оспособљенoст за основна мерења у електротехници, руковање инструментима и писање извештаја о лабораторијском раду и резултатима мерења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теоријска припрема за експериментални рад у лабораторији. Упознавање са правилима рада и владања у лабораторији и мерама сигурности. Упознавање са садржајем лабораторијских вежби, теоријским основима вежби и припрема прорачуна за вежбе. Упознавање са лабораторијском опремом и мерним инструментима.
Садржај практичне наставе Кола сталне струје. Експерименти са једноставним колима. Верификација основних закона. Трансфигурације. Теореме суперпозиције, реципроцитета, компензације и Тевененова теорема. Кондензатори. Магнетске силе и моменти. Магнетско поље соленоида. Одређивање индуктивности. Томпсонов оглед. Кола простопериодичне струје. Редно и паралелно RLC коло. Резонанса и антирезонанса. Поправка фактора снаге.
Литература
1С. Марковић, Лабораторијске вежбе из основа електротехнике, први циклус, Академска мисао, Београд, 2011., S. Marković, Fundamentals of Electrical Engineering - LAB, Cycle 1, Academic Mind, Belgrade, 2011.
2С. Марковић, Лабораторијске вежбе из основа електротехнике, други циклус, Академска мисао, Београд, 2011., S. Marković, Fundamentals of Electrical Engineering - LAB, Cycle 2, Academic Mind, Belgrade, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0.5 0 1.5
Методе извођења наставе Предавања и вежбе у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 60 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 10
Семинари 0