Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Лабораторијске вежбе из Физике
Акроним ОО1ЛФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Барјактаровић
доц. др Владимир Арсоски
доц. др Јасна Црњански
доц. др Милош Вујисић
доц. др Немања Чукарић
доц. др Марко Крстић
доц. др Ковиљка Станковић
ас. Ангелина Тотовић
Број ЕСПБ 2 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са принципима мерења физичких величина и мерним уређајима потребним за извођење лабораторијских вежби обухваћених садржајем курса.
Овладавање математичким основама обраде података мерења и изражавања мерне несигурности, као и практична примена овог знања на мерења заступљена у вежбама.
Исход предмета Развијање практичног начина размишљања и непосредна валидација физичких законитости кроз лабораторијски рад.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Статистичка обрада мерних података; Мерна несигурност; Оптимална права; Основне јединице SI система; Принципи мерења притиска; Основи термометрије.
Садржај практичне наставе Мерење густине течних и чврстих супстанци; Мерење убрзања земљине теже помоћу клатна; Мерење модула еластичности жице, модула торзије жице и момента инерције тела помоћу торзионог клатна; Мерење односа специфичних топлота за ваздух; Мерење брзине звука; Мерење специфичне топлоте чврстих тела; Одређивање зависности тачке кључања воде од притиска; Мерење топлоте испаравања воде.
Литература
1Практикум лабораторијских вежби из физике, Д. Станковић, П. Осмокровић (Завод за физику техничких факултета Универзитета у Београду, 2004)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 0 2
Методе извођења наставе 30 часова лабораторијске наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0