Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Француски језик 1
Акроним ОО1ФЈ1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) мр Тања Динић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов предзнање француског језика на основном нивоу
Циљ предмета проширивање и обогаћивање језичке комуникативне компетенције, развијање способности укључивања у области специфичне за свакодневну и будућу професионалну активност студената, усавршавање језичких вештина (читање, разумевање,...)
Исход предмета адекватна примена језика у одговарајућим ситуацијама, разумевање писаних текстова на различитим језичким нивоима, овладавање краћим писаним формама, боље разумевање језичке и културне свакодневице земаља француског говорног подручја
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе обнова раније усвојене грађе на нивоу морфолошких, лексичких и синтаксичких јединица, овладавање техникама разумевања писаног текста из области струке (уочавање специфичних лексичких, граматичких и изражајних средстава)
Садржај практичне наставе рад на проблемима изговора и правописа, анализа и продукција језичких јединица у равни реченице, одломка, дискурса, усвајање основне стручне терминологије, проширивање говорних образаца
Литература
1чланци, материјали за DELF, TCF, TEF (www.ciep.fr)
2 Lavenne, Ch et al. (2001): Studio 60, Méthode de français, Didier, Paris
3Tauzin, B., Dubois, A. (2004): Objectif Express, Hachette FLE, Paris
4www.europa.eu
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 15 Писмени испит 40
Практична настава 15 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30