Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физика 2
Акроним ОО1Ф2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
проф. др Предраг Маринковић
доц. др Јасна Црњански
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јасна Црњански
ас. Ангелина Тотовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са елементима механике флуида, термодинамичким законима и законима оптике. Упознавање студената са физиком ХХ века: теоријом релативитета, квантном теоријом и моделима атома, нуклеарном физиком, нуклеарном енергетиком и зрачењем.
Исход предмета Овладавање основама оптике потребним за примену у комуникационим системима и фибероптичким сензорима. Упознавање са елементима механике флуида и термодинамике потребним за физичко-техничка мерења. Овладавање основама квантне физике за даљу надоградњу кроз модерне електротехничке дисциплине као што су фотоника и наноелектроника, и основама нуклеарне физике за примене у енергетици и медицини.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Геометријска оптика. Оптички елементи. Таласна оптика. Специјална теорија релативности. Фотоелектрични ефекат. Де-Брољева релација. Боров модел атома. Принцип неодређености. Шредингерова једначина. Статика флуида. Паскалов и Архимедов закон. Динамика флуида. Бернулијева једначина. Први принцип термодинамике. Кинетичка теорија гасова. Ентропија и други принцип термодинамике. Пренос топлоте.
Садржај практичне наставе Вежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
Литература
1Ј. Цветић, П. Маринковић, Физика 2, скрипта, 2004
2К.Николић, П.Маринковић, Ј.Цветић: Физика збирка решених задатака, ДН Центар, Београд 2011.
3Д. Гвоздић, "Елементи атомске и квантне физике," http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oo1f2/?p=materijali, D. Gvozdić, "Elements of atomic and quantum physics" http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oo1f2/?p=materijali
4E. Hecht, "Optics," Addison Wessley, 2002
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 65
Семинари 0