Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физика 1
Акроним ОО1Ф1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
проф. др Милан Тадић
проф. др Предраг Маринковић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Ангелина Тотовић
доц. др Владимир Арсоски
доц. др Јасна Црњански
доц. др Немања Чукарић
доц. др Марко Барјактаровић
доц. др Марко Крстић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима кинематике и динамике тачке и крутог тела. Упознавање студената са таласним кретањем.
Исход предмета Познавање физике на основном нивоу уз примену метода математичке анализе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Кинематика. Њутнови закони кретања. Гравитациона сила. Сила трења. Механички рад, енергија и снага. Центар масе. Кретање тела са променљивом масом. Еластични и нееластични судари. Момент инерције. Моментна једначина. Линеарни хармонијски осцилатор. Пригушене осцилације. Принудне осцилације. Таласи. Таласна једначина. Енергија таласа. Стојећи таласи. Интензитет звука. Доплеров ефекат.
Садржај практичне наставе Решавање селектованих проблема.
Литература
1П. Маринковић, "Физика 1", скрипта, ауторско издање, Београд, 2012., P. Marinković, "Physics 1", textbook, self-published, Belgrade 2012.
2Ј. Цветић, "Таласи", скрипта, ауторско издање, 2004., J. Cvetić, "Waves", textbook, self-published, 2004.
3К.Николић, П.Маринковић, Ј.Цветић, "Физика-збирка решених задатака", ДН Центар, Београд 2001., K. Nikolić, P. Marinković, and J. Cvetić, "Physics-collection of solved problems", DN Centar, Belgrade, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, демонстрације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 67
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 33
Семинари 0