Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енглески језик 2
Акроним ОО1ЕЈ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Милош Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Студенти би требало да поседују ниво знања енглеског језика на средњем ка вишем средњем нивоу.
Циљ предмета Решавање изазовних и креативних комуникативних проблема користећи језичке вештине: слушање, говорење, читање и писање. Представљање вокабулара високог приоритета који се усредсређује на описивање електротехничких појава на енглеском језику у усменом и писаном облику.
Исход предмета По завршетку овог курса, студенти ће бити кадри да:
- пишу електронску пошту у вези са студијама као и пословну електронску пошту,
- напишу описе и објашњења компоненти и процеса у електротехници,
- разумеју текстове, дијаграме, графиконе, табеле,
- остваре писану и усмену комуникацију о темама из електротехнике,
- разумеју нативне говорнике који разговарају о свом послу и студијама
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Презентовање научног и стручног садржаја да би се генерисао ефикаснији језички учинак. Структурни, функционални, текстуални и дискурсни аспекти енглеског у електротехници. Принципи писања стручног пројекта на енглеском језику и стварања Power Point презентације на тему из електротехнике.
Садржај практичне наставе Увежбавање разумевања граматичког и лексичког садржаја лекција. Реалистичне активности слушања у вези са енглеским у електротехници. Увежбавање релевантног енглеског вокабулара електротехнике у контексту. Остваривање писане и усмене комуникације у вези са темама из електротехнике, праћеним Power Point презентацијама. Активности за вежбање флуентности и прецизности.
Литература
1Sinclair, J. (2004) Collins Cobuild English Grammar, London: Collins
2Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar, London: Longman
3Hutchinson, T. and A. Waters (1993): Interface - English for Technical Communication. London: Longman
4Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Electronics, Oxford: Oxford University Press
5Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering, Cambridge: Cambridge University Press
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Комбинација различитих метода: аудиолингвалне методе, методе „потпуне физичке реакције“, комуникативнe методе, методе функционално-појмовног приступа, методе „тихог начина“.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 10
Колоквијуми 0
Семинари 0