Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енглески језик 1
Акроним ОО1ЕЈ1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул Електротехника и рачунарство
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Милош Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Студенти би требало да поседују ниво знања енглеског језика на средњем ка вишем средњем нивоу.
Циљ предмета Комуницирање о науци и технологији у широком распону различитих тематских области електротехнике. Развијање вештина слушања, говорења, читања и писања. Поређење писаних и усмених информација, писање кратких описа и објашњења компоненти и процеса. Решавање изазовних и креативних комуникативних проблема користећи језичке вештине.
Исход предмета По завршетку овог курса, студенти ће бити кадри да:
- разумеју нативне говорнике који разговарају о свом послу и студијама,
- остваре комуникацију о темама из електротехнике,
- разумеју текстове (дијаграме, графиконе, табеле)
- напишу описе и објашњења компоненти и процеса
- пишу пословну електронску пошту као и електронску пошту у вези са студијама
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Структурни, функционални, текстуални и дискурсни аспекти енглеског у електротехници. Дескриптивна граматика енглеског језика: именице, заменице, детерминатори, придеви, глаголи, прилози, везници, структура реченице. Принципи писања стручног пројекта на енглеском језику и прављења Power Point презентације на тему из електротехнике.
Садржај практичне наставе Активности за вежбање флуентности и прецизности. Провера да ли студенти разумеју граматички и лексички садржај лекција. Реалистичне активности слушања у вези са енглеским у електротехници. Увежбавање релевантног енглеског вокабулара електротехнике у контексту. Остваривање писане и усмене комуникације у вези са темама из електротехнике, праћеним Power Point презентацијама.
Литература
1Sinclair, J. (2004) Collins Cobuild English Grammar, London: Collins
2Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar, London: Longman
3Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering, Cambridge: Cambridge University Press
4Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Electronics, Oxford: Oxford University Press
5Hutchinson, T. and A. Waters (1993): Interface - English for Technical Communication, London: Longman
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Комбинација различитих метода: аудиолингвалне методе, методе „потпуне физичке реакције“, комуникативни методе, методе функционално-појмовног приступа, методе „тихог начина“.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 40
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти 10
Колоквијуми
Семинари 0