Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Загревање и заштита електричних машина
Акроним ОГ4ЗЗЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Лазаревић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Зоран Лазаревић
ас. мс Милош Јечменица
ас. Богдан Брковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Предмети из Основних студија из области електричних машина.
Циљ предмета Упознавање студената са проблемима загревања и принципима на којима се заснива заштита од прегревања обртних електричних машина.
Исход предмета По завршеном курсу, студенти се оспособљени да самостално решавају проблеме у вези са избором термичке заштите, као и да врше симулације стационарних и прелазних термичких појава код обртних електричних машина.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Простирање топлоте код обртних електричних машина. Математичко моделовање термичких процеса. Пример моделовања асинхроног мотора и синхроне машине. Абнормални радни услови. Сензори и проблеми мерења температуре. Напредне технике за праћење промена температуре.
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1Л. Павловић, З. Лазаревић: АСИНХРОНИ МОТОРИ У ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНОЈ ЗАШТИТИ "ПОВЕЋАНА БЕЗБЕДНОСТ"
2Gottfried Goter, "Erwarumeng und Kuhlung eletrischer Macshinen, Springer-Verlag, 1954
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0