Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Управљање енергетским претварачима
Акроним ОГ4УЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Недељковић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Никола Попов
Стефан Миловановић дипл. инж. ел. и рач.
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Никола Попов
Стефан Миловановић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Положени испити из предмета: Енергетски претварачи 1 (ОГ3ЕП1), Енергетски претварачи 2 (ОГ4ЕП2)
Циљ предмета Упознавање студената са карактеристикама прекидачких елемената са аспекта управљања, функционалним захтевима и техникама имплементације управљачких кола, техникама за галванско изоловање управљачких кола и техникама синхронизације претварача, мерним методама у управљачким колима.
Повезивање претходних знања из аутоматике и електронике и њихова примена при синтези управљачких кола.
Исход предмета Студенти треба да разумеју карактеристике прекидачких елемената са аспекта управљања, као и функционалне захтеве и техничке аспекте управљачких кола који су неопходни за њихову практичну реализацију.
На основу стеченог знања, студенти треба да могу да пројектују управљачка кола за полупроводничке прекидачке компоненте.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Извори напајања управљачких кола.
Захтеви прекидачких елемената са аспекта управљања, заштите.
Геометрија управљачког кола и њен утицај на EMI.
Мерење струје прекидача и оптерећења.
Кола за мрежом вођене претвараче: синхронизација, заштите.
Реализација линеарног управљачког система, компензација полова.
Извори напонских референци.
Филтрирање сигнала.
Импулсно-ширински модулатор
Садржај практичне наставе Aнализа рада управљачких кола помоћу мерења на лабораторијским прототипима претварача. Синтеза управљачког кола задатих особина.
Литература
1нема
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0