Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Термички процеси у електроенергетици
Акроним ОГ4ТПЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Радаковић
Наставник/сарадник (за вежбе) мс Александар Таталовић
Наставник/сарадник (за ДОН) мс Александар Таталовић
доц. др Јован Трифуновић
мс Никола Ђорђевић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама преноса топлоте и масе.Разумевање природе загревања електроенергетских компоненти услед губитака енергије у њима и генерисања топлоте. Оспособљавање студената да примене знања из опште теорије преноса топлоте и масе при пројектовању, експлоатацији, надзору и заштити електроенергетских компоненти. Илустрација на примерима реалних електроенергетских компоненти.
Исход предмета Оспособљеност студената да решавају свих врста термичких проблема који се појављују у пракси пројектовања и примене електроенетгетских компоненти. Упознавање студената са класичним (упрошћеним) инжењерским методама, њиховим ограничењима и практичним могућностима које доноси примена савремених софтверских алата и метода заснованим на дубљем физичком описивању процеса загревања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Провођење,зрачење и струјање.Пренос топлоте преносом масе.Номинална снага електроенергетских компоненти,дефинисана дозвољеном температуром изолације.Размењивачи топлоте.Ребра за хлађење.Примери термичког пројектовања електроенергетских компоненти.Типски термички тестови.Термички прорачуни у пракси експлоатације електроенергетских компоненти (стратегија оптерећивања, надзора и заштита).
Садржај практичне наставе Рачунске вежбе на табли и 6 лабораторијских вежби (4 класичне, једна симулација прелазних термичких процеса на рачунару и једна примена софтвера базираног на методио коначних елемената).
Литература
1Texts for each of teaching classes and the laboratory - http://term-procesi.etf.rs/
2Збирка задатака из Електротермије са приручником за лабораторијске вежбе, З. Радаковић, М. Јовановић, Електротехнички факултет, друго издање, 1995.
3Fundamentals of heat and mass transfer, F.P.Incropera, D.P.DeWitt, John Wiley&Sons, Fifth edition, 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Класична предавања, класичне аудиторне вежбе, класичне лабораторијске вежбе и израда симулационог програма на рачунару, приказ врхунских истраживачких и развојних индустријских пројеката у сарадњи са универзитетима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 35
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 35
Семинари 0