Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Специјалне електричне инсталације
Акроним ОГ4СЕИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Радаковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Зоран Радаковић
мс Александар Таталовић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Зоран Радаковић
мс Александар Таталовић
мс Никола Ђорђевић
Урош Радоман дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Електричне инсталације ниског напона
Циљ предмета Упознавање са концептима и основе пројектовања: напајања и развода електричне енергије, система за даљински надзор и аутоматско управљање индустријским процесима и у зградама, заштитних електричних инсталација, инсталација у експлозивно угроженим просторима. Оспособљавање студената да стекну ширину неопходну за послове инжењеринга у јавним и индустријским објекатима.
Исход предмета Студенти оспособљени да почну рад у пројектовању и извођењу електричних инсталација у комплексним објектима
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Струје кратког споја.Резервно и беспрекидно напајање.Фотонапонски генератори.Хибридни системи напајања.Транспортна средства.Квалитет електричне енергије (падови напона,виши хармоници,компензација реактивне снаге,фликери,магнетне несиметрије).SCADA системи.Експлозионо угрожени простори.Противпожарни системи.Електростатички електрицитет.Електрокорозија.Заштита од магнетног поља.
Садржај практичне наставе Два домаћа задатка - пројектовање / прорачуни. Једна вежба пројектовања ПЛЦ-а.
Литература
1Специјалне електричне инсталације, З. Радаковић, М. Јовановић, Академска мисао, 2008, Special Electrical Installations
2G. Seip: 'Electrical Installations Handbook', John Wiley & Sons, Third Edition, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Класична предавања и аудиторне вежбе, самосталан рад студената и презентација радова (са дискусијом), програмирање ПЛЦ-а
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30