Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Релејна заштита
Акроним ОГ4РЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Стојановић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Зоран Стојановић
доц. др Јелисавета Крстивојевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Јелисавета Крстивојевић
доц. др Зоран Стојановић
ас. Томислав Рајић
ас. мс Бојана Шкрбић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са релејима и заштитама водова, синхроних генератора, енергетских трансформатора, сабирница, мотора, кондензаторских батерија. Студенти се оспособљавају за рад на заштитним системима елемената електроенергетског система и система као целине.
Исход предмета Студенти стичу способности за рад са заштитним релејима и њиховом применом у електроенергетском систему.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Заштитни релеји прве, друге и треће генерације. Заштита водова, генератора, трансформатора, сабирница, мотора, кондензаторских батерија. Резервне заштите. Стандардно означавање заштитних функција.
Садржај практичне наставе лабораторијске вежбе
Литература
1Миленко Ђурић "РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА", 2008., Беопрес, Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 60
Семинари 0