Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Разводна постројења
Акроним ОГ4РП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Стојановић
доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелисавета Крстивојевић
ас. мс Бојана Шкрбић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима високонапонских разводних постројења. Разумевање основа високонапонских постројења у дистрибутивним и преносним мрежама и електранама.
Оспособљавање студената за пројектовање, експлоатацију и одржавање високонапонских разводних постројења.
Исход предмета Студент стиче неопходна знања за израду пројеката разводних постројења, писање тендера и пројектних задатака.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Струје кратког споја. Елементи разводних постројења. Прекидање наизменичне струје. Високонапонски расклопни апарати. Изолација у разводним постројењима. Главне шеме. Диспозиције. Металом оклопљена постројења. Уземљење постројења.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе, вежбе на рачунару, обилазак преносних и дистрибутивних разводних постројења.
Литература
1Миленко Ђурић "Разводна постројења", Беопрес, Београд 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, рачунарске вежбе, обиласци разводних постројења.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 50
Семинари 0