Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из софтверских алата у електроенергетици
Акроним ОГ4ПСА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Златан Стојковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Златан Стојковић
ас. Милета Жарковић
доц. др Дарко Шошић
доц. др Горан Добрић
ас. Томислав Рајић
ас. Јелена Стојковић
ас. Димитрије Котур
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са прорачунима, визуелизацијом и програмирањем у програмском алату MATLAB и додатним модулима. Оспособљавање студената за решавање проблема у електроенергетици коришћењем програма MS Excel. Приказивање концепта програма AutoCAD, илустровање процедура корак по корак и одговарајућих команди.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени за следеће активности: Рад у MATLAB-u, развој програма, формирање м датотека, налажење грешака, израда графика, коришћење Simulink модула и додатног модула за електроенергетику, елементи Еxcel-a, формуле и унос података, функције радног листа, анализа података и графички приказ, рад са базама података, основи програма AutoCAD, формирање и обликовање објеката, примери.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе MATLAB. Програмирање и типови података. Команде и м датотеке. Развој програма. Израда графика. Рад са додатним модулом Simulink и модулом за електроенергетику. Коришћење GUI модула. Excel. Основне карактеристике. Формуле и функције. Рад са базама података. Израда графика. AutoCAD. Основи програма. Израда елемената цртежа. Рад са атрибутима и блоковима. Повезивање са другим програмима.
Садржај практичне наставе Формирање низа MATLAB програма. Решавање проблема из додатног модула Simulink и модула за електроенергетику. Рад са програмом Excel. Израда прогтрама и база података. Анализа података. Израда графика. Низ вежби из програма AutoCAD.
Литература
1Златан Стојковић, Јован Микуловић, Зоран Стојановић, Практикум из софтверских алата у електроенергетици, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2006, стр.298., Zlatan Stojković, Jovan Mikulović and Zoran Stojanović : Workshop for software tools in power engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2006, p.303, (in Serbian).
2Златан Стојковић : Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2009, стр. 529., Zlatan Stojković : Computer-aided design in power engineering – Application of software tools, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2009, p.529, (in Serbian).
3Златан Стојковић Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици - Програмски алати, Монографија, 2. Издање, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2003, стр.301., Zlatan Stojković : Computer-aided design in power engineering – Software tools, the 2nd Edition, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2003, p.301, (in Serbian).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Предавања и вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0