Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум - Лабораторијске вежбе из ЕЕС
Акроним ОГ4ПЛВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Александар Савић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Александар Савић
доц. др Дарко Шошић
доц. др Горан Добрић
ас. Милета Жарковић
ас. Томислав Рајић
ас. Јелена Стојковић
ас. Димитрије Котур
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основним концепцијама минијатурног моделовања електроенергетских система и мерењима на моделима. Тестирање перформанси малих физичких модела компонената електроенергетских система. Анализа догађаја у електроенергетском систему.
Исход предмета На овим лабораторијским вежбама студент стиче знања из моделовања елемената ЕЕС-а као и практично искуство у раду са минијатурним моделима електроенергетских система и појава у њима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теоријски део курса се одвија у оквиру практичног дела курса пошто је реч о лабораторијским вежбама.
Садржај практичне наставе Одређивање расподеле напона на трансформатору. Редна ферорезонанца. Простирање таласа напона по воду. Комутациони пренапони при прикључењу трофазног вода. Мерење стационарних режима на моделу вода. Топлотне карактеристике проводника. Моделовање уземљивача у електролитској кади. Огледи на моделу трофазног трансформатора. Оточна компензација реактивне снаге на моделу вода.
Литература
1Лабораторијске вежбе из електроенергетских система, ЕТФ, скрипта, Иван Шкокљев и група аутора, Београд 1992., Laboratory excersises in Power systems, ETF, I. Škokljev at. al., Belgrade, 1992.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 0 2
Методе извођења наставе Лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 70 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0