Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из анализе ЕЕС
Акроним ОГ4ПАЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Стефанов
доц. др Александар Савић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Александар Савић
доц. др Горан Добрић
ас. Томислав Рајић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Александар Савић
доц. др Горан Добрић
ас. Томислав Рајић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Положени предмет: Анализа електроенергетских система
Циљ предмета Разумевање проблема у анализи стационарних и транзијентних стања електроенергетских система великих димензија.
Сагледавање проблема моделовања система на основу расположивих мерених и типских параметара и стања система.
Исход предмета Оспособљавање студената за конструкцију алгоритама за анализу нормалних и поремећених радних режима електроенергетског система.
Оспособљавање студената за припрему неопходних улазних података.
Оспособљавање студената за примену савремених алгоритама за решавање различитих проблема анализе електроенергетских система.
Оспособљавање студената за разумевање и презентацију добије
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе нема
Садржај практичне наставе Развој и примена програмских пакета за прорачуне токова снага. Директни и итеративни поступци. Модификације услед примене регулационих уређаја.
Прорачуни кратких спојева. Избор критичних тачака система и типова квара.
Стабилност електроенергетских система при малим поремећајима. Анализа осетљивости.
Анализа транзијентне стабилности електроенергетског система. Избор сценарија.
Литература
1Н. Рајаковић, Анализа електроенергетских система I, ЕТФ и Академска мисао, Београд, 2002.
2Н. Рајаковић, Анализа електроенергетских система II, Електротехнички факултет Београд, Академска мисао, Београд, 2008.
3М. Ћаловић, А. Сарић, Основи анализе електроенергетских мрежа и система, Академска мисао и Технички факултет у Чачку, Београд, 2004.
4Н. Рајаковић, М. Ћаловић, П. Стефанов и А. Савић, 100 решених задатака из анализе електроенергетских система, ЕТФ и Академска мисао, Београд, 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 1 1
Методе извођења наставе Вежбе обухватају рад у рачунарској учионици, са решавањем задатака применом различитих програмских пакета на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 70 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0