Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Материјали у електротехници
Акроним ОГ4МУЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Вујисић
доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Студенти стичу знања о електичним и неелектричним особинама материјала који се користе у електротехннци.
Исход предмета Студенти су способни да изврше одабир материјала за специфичну намену, као и да изврше карактеризацију материјала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Структура, организација и кретање материје.Неелектричне особине материјала. Особине електротехничких материјала и електротехнички материјали. Особине проводних, полупроводних, диелектричних и магнетних материјала.
Садржај практичне наставе Рачунске и лабораторијске вежбе које прате теме изложене на часовима теоријске наставе.
Литература
1П. Осмокровић, Електротехнички материјали, Академска мисао, Београд, 2003., P. Osmokrovic, Electical engineering materials, Akademskaa misao, Belgrade, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања +30 часова раунских вежби+ 15часова лабораторијских вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 30 Усмени испит 40
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0