Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Кабловска техника
Акроним ОГ4КТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Александар Савић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Милета Жарковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са конструктивним елементима енергетских каблова и материјалима yа њихову израду, електричним и термичким прорачуном енергетских каблова, кабловским прибором, полагањем и инсталацијом.
Исход предмета Студенти ће бити обучени да самостално раде на пословима пројектовања, анализе рада и експлоатације енергетских каблова.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Конструкције нисконапонских и високонапонских каблова. Каблови за високе и веома високе напоне. Називни напони енергетских каблова. Струјна оптеретљивост енергетских каблова. Ефекти кратког споја. Утицај енергетских каблова на контролне и телекомуникационе водове. Полагање каблова. Кабловске завршнице и спојнице. Електрична мерења на положеним кабловима. Oдређивање места квара на каблу.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Stojan V. Nikolajević. Kablovska tehnika, JP Službeni list SRJ, Beograd 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, дискусија, демонстрације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 45
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 45