Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Хидраулика и машинство
Акроним ОГ4ХИМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Курс је конципиран да студенту електротехнике понуди основна знања у области хидраулике и машинства која ће бити корисна у областима управљања, роботике, енергије воде и ветра, као и електричних машина.
Исход предмета Курс даје основна знања у области хидростатике, динамике флуида, међународних стандарда.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Особине течности/гасова. Хидростатички притисак. Стабилност пливања чврстог тела у течности. Хидродинамика. Истицање течности. Конверзија енергије ветра и воде у електричну енергију. ЈУС/ИСО стандарди. Техничка документација. Толеранције у машинству и електротехници. Клизно и котрљајуће лежиште. Механички прорачун. Механичко напрезање и замор материјала.
Садржај практичне наставе Домаћи задаци на практичне теме.
Литература
1B. Nedimović, Osnovi mašinstva, Gros knjiga, Beograd, 1994.
2B. Obrović, Osnovi hidraulike - zbirka rešenih zadataka, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, домаћи задаци, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0