Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетски претварачи 2
Акроним ОГ4ЕП2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Недељковић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Богдан Брковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Богдан Брковић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Похађана настава из Елемената електронике (OГ2EE)
Циљ предмета Упознавање студената са основним топологијама чопера и инвертора.
Упоредна анализа појединих топологија са становишта квалитета употребе електричне енергије и квалитета напона на оптерећењу.
Упознавање студената са основним принципима и техникама импулсно-ширинске модулације, анализа хармонијских изобличења и филтeра излазног напона.
Исход предмета Студенти треба да разумеју принципе функционисања PWM чопера и монофазних и трофазних напонски контролисаних PWM инверетора.
На основу стеченог знања, студенти треба да умеју да, за задате радне услове, одаберу оптималну топологију чопера и инвертора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Типови чопера: спуштач напона, подизач напона, спуштач-подизач напона.
Чопери са галванском изолацијом: директни и индиректни чопери, полудијагонални мост.
Вишефазни чопери.
Монофазни и трофазни инвертори са квадратним излазним напоном, хармонијска изобличења и филтрирање излазног напона инвертора.
Принципи и технике импулсно-ширинске модулације, PWM напонски инвертори.
Вишенивојски инвертори.
Садржај практичне наставе Aнализа рада PWM чопера и PWM напонских инвертора помоћу мерења на лабораторијским прототипима претварача.
Литература
1Милош Недељковић, Енергетски претварачи–збирка решених испитних задатака, Академска мисао, Београд, 2003., Miloš Nedeljković, Power Converters–Collection of Solved Problems, Belgrade, Serbia, Academic mind, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 0.5
Методе извођења наставе Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 30 Усмени испит 35
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0