Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електромоторни погони
Акроним ОГ4ЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са улогом и значајем електромоторних погона, њиховим врстама и структурама, методама анализе, синтезе и пројектовањем електромоторних погона. Посебна пажња посвећена је управљању погоном као и заштити људи и опреме, као значајном питању у пројектовању, производњи и примени погона. Енергетска ефикасност и заштите животне средине са аспекта примене и експлоатације погона.
Исход предмета Оспособљени студенти за самосталну:
• Анализу рада погона у стационарним и динамичким режимима.
• Моделовање погона.
• Избор компоненти погона.
• Пројектовање погона.
• Коришћење погона
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Избор мотора за електромоторни погон. Погон као динамички систем. Погон са моторима једносмерне струје: математички модел; управљање; статичке карактеристике; кочење у погону; динамика. Актуатори за једносмерне погоне. Погон са асинхроним мотором: математички модел; статичке карактеристике; кочење; динамика; управљање; векторска контрола; директна контрола момента; актуатори за погоне са АМ.
Садржај практичне наставе Стабилност погона. Загревањe и хлађење. Математички модел погона са МЈС и АМ:блок-шема; управљање; статичке карактеристике; кочење. Рачунарске методе анализе и симулација динамичких режима погона. Векторска контрола и директна контрола момента АМ.
Лабораторијске вежбе.
1. Анализа рада електромоторног погона са МЈС;
2. Анализа рада електромоторног погона са АМ;
Литература
1Владан Вучковић, „Електрични погони“, Akademska misao, 2002., Vladan Vučković, "Electrical Drives, Akademska Misao, 2002
2Електромоторни погони - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs, Electrical Drives - Course notes in electronic format, avaliable on www.pogoni.etf.bg.ac.rs
3Б.Јефтенић, et.al. „ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака“, Akademska Misao, 2003, B.Jeftenić, et.al. "Electrical Drives-worked examples", Akademska Misao, 2003
4Б. Јефтенић, М. Бебић, Л. Ристић ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ Лабораторијске вежбе” помоћни уџбеник доступан студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs., B.Jeftenić. M.Bebić, L.Ristić, "Elelctrical Drives - Laboratory exercises" - in electronic format, available on www.pogoni.etf.bg.ac.rs
5W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1.5 0.5
Методе извођења наставе Консултације, дискусије, демонстрације, презентације, пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 10
Семинари 0