Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електричне машине једносмерне струје
Акроним ОГ4ЕМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
доц. др Младен Терзић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Младен Терзић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Младен Терзић
ас. мс Милош Јечменица
ас. Богдан Брковић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Енергетски одсек (ЕПП, ЕЕС), Сигнали и системи
Циљ предмета Упознавање са основном конструкцијом, принципом рада, конвенцијама и стандардима везаним за машине ЈС у мери потребној за њихово коришћење у широком спектру примене.
Исход предмета Теоријска и практична знања кроз лабораторијске вежбе за брзо овладавање техникама употребе машина за једносмерну струју у широком спектру индустријске примене: електромоторни погон, вуча и аутоматизовани процеси.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Главни конструкциони делови и улога. Намотаји индуктора и индукта. Магнетска реакција индукта. Главне формуле. Линеарна и нелинеарна комутација. Основне радне карактеристике мотора и генератора ЈС. Специјалне машине једносмерне струје за испитивање и примену у аутоматици:прекидачки релуктантни мотори, ЈС мотори без четкица.
Садржај практичне наставе Обавезне лабораторијске вежбе из испитивање машина једносмерне струје и одређивање њихових радних карактеристика.
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0