Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електрична мерења неелектричних величина
Акроним ОГ4ЕМН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Александар Савић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Александар Савић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са могућностима и перспективом мерења неелектричних величина елетричним путем. Претварачи неелектричних величина у електричне. Примена претварача у мерним и управљачким колима.
Исход предмета Оспособљавање студената за примену и коришћење мерних претварача у различитим гранама науке, технологије и индустрије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Значај електричних мерења неелектричних величина. Мерни претварачи - отпорнички, термоотпорници, термистори, термоелектрични, капацитивни, индуктивни, индукциони, магнетоеластични, пиезоелектрични, пиезорезистивни, фотоелектрични, оптоелектронски. Мерне спреге. Примена.
Садржај практичне наставе Демонстрација и рад на постојећим мерним уређајима. Практична реализација једноставнијих мерних система, зависно од расположивих материјалних могућности. Развој софтвера за мерно управљачке системе.
Литература
1Д. Станковић, "Физичко техничка мерења", Научна књига, Београд, 1998.
2М. Поповић, "Сензори и мерења", Завод за уџбенике и наставна средства, Српско сарајево, 2005.
3"Handbook of Measurement System and Design", Vol. 1,2 and 3, Wiley, New York, 2005.
4V. Bego, "Merenja u elektrotehnici", Graphis, Yagreb, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Теоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су самосталне, на постојећим мерним уређајима, са израдом елебората о извршеним мерењима и анализом мерног поступка. Могућа је практична реализација мерних система и реализација софтвера за мерне поступке.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0