Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Техника високог напона 1
Акроним ОГ3ТВ1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Златан Стојковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Дарко Шошић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Дарко Шошић
ас. Милета Жарковић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Настанак и параметри атмосферских пражњења. Простирање таласа по водовима и прорачун атмосферских пренапона. Склопни пренапони. Привремени пренапони. Заштита електроенергетских објеката од пренапона. Координација изолације.
Исход предмета Студенти стичу генерална знања о узроцима настанка пренапона и последицама њиховог дејства. Студенти се оспособљавају да врше избор уређаја за заштиту и спроведу координацију изолације електроенергетских објеката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Физика атмосферских пражњења. Параметри пражњења. Простирање таласа по водовима. Моделовање елемената ЕЕС. Уређаји за заштиту од пренапона, конструкција, дејство, избор. Опис и прорачун склопних пренапона. Физика настанка привремених пренапона и њихова процена. Координација изолације.
Садржај практичне наставе Практична настава се изводи решавањем проблема аналитичким и нумеричким методима у учионици и рачунском центру.
Литература
1Милан Савић, Златан Стојковић : Техника високог напона - атмосферски пренапони, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, 2001, стр. 536., Milan Savić and Zlatan Stojković : High voltage technique - Lightning overvoltages, the 2nd Edition corrected and complemented, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, 2001, p.536, (in Serbian).
2A. Haddad and D.F. Warne : Advances in high voltage engineering, IEE Power and Energy Series 40, IEE Publishing London, 2004., A. Haddad and D.F. Warne : Advances in high voltage engineering, IEE Power and Energy Series 40, IEE Publishing London, 2004.
3Милан Савић : Високонапонски расклопни апарати, Електротехнички факултет, Београд, Академиска мисао, Београд, 2004, стр. 281., Milan Savic : Highvoltage equipment, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Academic Mind, 2004, p.281, (in Serbian).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми. Вежбе се заснивају на аналитичким и нумеричким методима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0