Početna

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Telekomunikacije u elektroenergetici
Akronim OG3TUE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) doc. dr Jelena Ćertić
Nastavnik/saradnik (za vežbe) doc. dr Jelena Ćertić
doc. dr Vesna Blagojević
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 5 Status predmeta obavezan
Uslov Nema
Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija. Primena u elektroenergetskim sistemima.
Ishod predmeta Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim principima rada telekomunikacionih sistema i njihovom primenom u elektroenergetskim sistemima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Model telekomunikacionog sistema. Uvod u teoriju informacija. Signali i njihovi spektri. Šum. Analogni telekomunikacioni sistemi. FDM/FDMA. A/D konverzija. TDM/TDMA. Digitalni telekomunikacioni sistemi. Prenos telekomunikacionih signala kroz elektrodistributivnu mrežu. Optički telekomunikacioni sistemi. Niskonaponska elektrodistributivna mreža kao telekomunikaciona pristupna mreža.
Sadržaj praktične nastave Nema
Literatura
1Dukić M.L.: Principi telekomunikacija. Akademska misao, 2008, Beograd., Dukić M.L.: Principles of Telecommunications. Akademska misao, 2008, Beograd.
2Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akadeska misao, 2009, Beograd., Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principles of Telecommunications – Workbook of Solved Problems. Akadeska misao, 2009, Beograd.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka.
Približno 40 sati samostalnog učenja i vežbanja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 40
Seminari 0