Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Синхроне машине
Акроним ОГ3СМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Лазаревић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Богдан Брковић
ас. мс Милош Јечменица
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Богдан Брковић
ас. мс Милош Јечменица
доц. др Младен Терзић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима функционисања синхроних машина.Разумевање рада кроз демонстрацију и практичне вежбе у Лабораторији. Оспособљавање студената за израчунавање свих потребних параметара машине и погонских карактеристикама кроз рачунске вежбе.
Исход предмета По завршеном курсу студенти ће располагати са неопходним теоретским и практичним знањима за рад у електропривреди и индустријским погонима са синхроним машинама
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Историјат, основни елементи констукције. Принцип рада.Магнетопобудне силе, Индукција и флукс статора и ротора.Индукована ЕМС статора. Услов претварања енергије, индуктивности. Динамички модел, Паркове једначине, стационаарни режим, параметри. Свођење величина, релативне вредности. Угаоне карактеристике, стабилност рада. Кружни дијаграм струја и погонски дијаграми. Синхрони мотор.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе:
Oдређивање каректеристика С.М, одређивање промене напона и побудне струје, синхронизација, Мордејеве криве.
Литература
11. Skripte u rukopisu (Dr Zoran Lazarević) 2. B. Mitraković – Sinhrone mašine 3. Ficdžerald - Kingsli - Electrical Machines 4. M. Petrović - Elektromehaničko pretvaranje energije
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Предавање, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0