Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи аутоматског управљања
Акроним ОГ3САУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Ковачевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Квашчев
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти науче основне методе за моделирање континуалних и дискретних система, као и за њихову анализу (у смислу понашања у временском, фреквенцијском или комплексном домену).
Исход предмета Студенти ће након положеног предета имати основне вештине да изврше одговарајућу анализу континуалних или дискретних система, да изврше његову симулацију и да га представе у форми улазно излазне репрезентације или модела у простору стања, као и да изврше анализу стабилности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделирање електромеханичких система, карактеризација понашања континуалних и дискретних система у стационарном стању и прелазном режиму. Дискретизација континуалних система. Модели у простору стања. Стабилност континуалних и дискретних система. Анализа система помоћу Боде-ових карактеристика.
Садржај практичне наставе Лабораторијски рад
Литература
1Системи аутоматског управљања, Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Академска мисао, Београд, 2006.
2Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова вежби на табли
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0