Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из елемената ЕЕС
Акроним ОГ3ПЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелисавета Крстивојевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Јелисавета Крстивојевић
ас. Милета Жарковић
ас. Димитрије Котур
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Elementi elektroenergetskih sistema
Циљ предмета Detaljnije upoznavanje elemenata elektroenergetskog sistema
Исход предмета Temeljnije znanje studenata o elementima elektroenergetskog sistema
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе nema
Садржај практичне наставе Laboratorijske vežbe
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 1 1
Методе извођења наставе Labaratorijske vežbe
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 50 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 20