Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергетски претварачи 1
Акроним ОГ3ЕП1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Недељковић
Наставник/сарадник (за вежбе) мс Александар Таталовић
Наставник/сарадник (за ДОН) мс Александар Таталовић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Похађана настава из Елемената електронике (OГ2EE)
Циљ предмета Упознавање студената са основним топологијама монофазних и трофазних фазних регулатора и мрежом вођених исправљача.
Упоредна анализа појединих топологија са становишта квалитета употребе електричне енергије и квалитета напона на оптерећењу.
Упознавање студената са принципима димензионисања полупроводничких прекидачких елемената и енергетских трансформатора као компонената енергетских претварача.
Исход предмета Студенти треба да разумеју принципе функционисања монофазних и трофазних фазних регулатора и мрежом вођених диодних и тиристорских исправљача.
На основу стеченог знања, студенти треба да умеју да, за задате радне услове, одаберу оптималну топологију фазног регулатора и исправљача.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Прекидачки елементи (диода, тиристор), заштите и хлађење.
Монофазни фазни регулатор са R оптерећењем, R оптерећењем и L оптерећењем.
Трофазни фазни регулатор, хармонијска анализа линијске струје, поправка фактора снаге.
Монофазни и трофазни мрежом вођени исправљачи.
Четвороквадрантни претварачи са и без кружне струје.
Вишефазни исправљачи: редна и паралелна веза са међуфазном пригушницом.
Садржај практичне наставе Aнализа рада фазних регулатора и мрежом вођених исправљача помоћу мерења на лабораторијским прототипима претварача.
Литература
1Милош Недељковић, Мрежом вођени претварачи, 2. издање, Академска мисао, Београд, 2012., Miloš Nedeljković, Line-Commutated Converters, 2nd edition, Belgrade, Serbia, Academic mind, 2012.
2Милош Недељковић, Енергетски претварачи–збирка решених испитних задатака, Академска мисао, Београд, 2003., Miloš Nedeljković, Power Converters–Collection of Solved Problems, Belgrade, Serbia, Academic mind, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 0.5
Методе извођења наставе Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 30 Усмени испит 35
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0