Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електроенергетске инсталације ниског напона
Акроним ОГ3ЕИН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Костић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Миомир Костић
доц. др Јован Трифуновић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Јован Трифуновић
мс Александар Таталовић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета • Упознавање студената са најчешће коришћеним пријемницима електричне енергије и електричним компонентама.
• Упознавање студената са компензацијом реактивне енергије.
• Упознавање студената са уземљивачима и системима заштите од електричног удара.
• Упознавање студената са падом напона и једновремено-максималном снагом.
Исход предмета Оспособљавање студената за израду пројеката електроенергетских инсталација стамбених, административних и пословних објеката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основне особине пријемника електричне енергије. Компензација реактивне енергије. Најчешће коришћене електричне компоненте (каблови; прекидачи; осигурачи; биметална релеа; прекострујна релеа; аутоматски прекидачи; временска релеа). Уземљивачи. Мере заштите од директног и индиректног додира. Пад напона. Jедновремено-максималнa снагa.
Садржај практичне наставе Пример пројекта електроенергетских инсталација једног стамбеног објекта.
Лабораторијске вежбе.
Литература
1М. Костић, “Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација – друго, проширено издање”, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 0.5
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и израда примера пројекта електроенергетских инсталација.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 70
Семинари 0