Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Елементи електроенергетских система
Акроним ОГ3ЕЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Томислав Рајић
доц. др Јелисавета Крстивојевић
ас. Милета Жарковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са надземним водом, енергетским трансформатором, синхроним генератором и пројектовањем надземних водова. Оспособљавање студената да пројектују, експлоатишу и одржавају надземне водове и експлоатишу и одржавају енергетске трансформаторе и синхроне генераторе.
Исход предмета Студенти стичу базне способности за пројектовање, експлоатацију и одржавање надземних водова и експлоатацију и одржавање енергетских трансформатора и синхроних генератора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Механички прорачун надземног вода. Електрични прорачун надземног вода. Енергетски трансформатор. Синхрони генератор.
Садржај практичне наставе nema
Литература
1Миленко Ђурић "Елементи електроенергетских система (EEС-а)", БЕОПРЕС, 2009. Београд
2Миленко Ђурић "Решени проблеми из елемената EEС-a", БЕОПРЕС, 2000. Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 50
Семинари 0