Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дистрибутивне и индустријске мреже
Акроним ОГ3ДИМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Никола Рајаковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Дарко Шошић
ас. Јелена Стојковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са концепцијама, технологијама, планирањем и експлоатацијом дистрибутивних и индустријских мрежа. Поред тога, неопходно је студенте упознати са аспектима економичности рада мрежа, са квалитетом испоруке електричне енергије и граничним термичким режимима.
Исход предмета Студенти ће бити обучени да самостално раде на пословима пројектовања, планирања, анализе и оптимизације дистрибутивних и индустријских мрежа средњих величина са нагласком на комјутерским апликацијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Општа разматрања. Карактеристике потрошње, фактор једновремености, домаћинство као елемент система. Индустријски потрошачи. Принципска решења мрежа. Прогноза потрошње. Прорачун токова снага. Поузданост и сигурност. Реконфигурација и губици. Техничко економски аспекти. Економско оптерећење. Оптимални параметри мреже. Термички аспекти оптерећивања елемената мреже. Квалитет ел. ен. Регулација напона.
Садржај практичне наставе Студенти се обучавају за самостално решавање средње сложених практичних задатака из дистрибутивних и индустријских мрежа и за коришћење рачунара у оквиру тога.
Литература
1Никола Рајаковић, Драган Тасић, Гојко Савановић: “Дистрибутивне и индустријске мреже“, Београд 2004.
2Никола Рајаковић, Драган Тасић, Небојша Арсенијевић, Миодраг Стојановић: “Збирка задатака из дистрибутивних и индустријских мрежа“, Београд 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, дискусије, демонстрације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0