Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Асинхроне машине
Акроним ОГ3АМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Лазаревић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Милош Јечменица
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Милош Јечменица
ас. Богдан Брковић
доц. др Младен Терзић
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са елементима конструкције, принципом рада и карактеристикама асинхроних машина, како би били оспособљени за њихово коришћење, одржавање и избор машина одговарајућих карактеристика.
Исход предмета Теоријска и практична знања за брзо овладавање техникама употребе у индустрији: електромоторни погони, вуча и аутоматизовани процеси.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Главни конструкциони делови и улога. Намотаји статора и ротора. Навојни сачиниоци. Еквивалентно коло за проучавање стационарних стања. Основне радне карактеристке асинхроног мотора и асинхроног генератора. Регулација брзине. Неуравнотежени радни услови. Једнофазни асинхрони мотор. Динамички модел. Векторска контрола.
Садржај практичне наставе Обавезне лабораторијске вежбе из асинхроних машина: празан ход, кратак спој, радне карактеристике, пуштање у рад, регулација брзине.
Литература
1Б. Митраковић: Асинхроне машине, уџбеник
2З. Лазаревић: Збирка решених задатака из електричних машина
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Предавање, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0