Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Анализа електроенергетских система 1
Акроним ОГ3АЕ1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Никола Рајаковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Добрић
доц. др Александар Савић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са основним прорачунима у електроенергетским системима: прорачуни падова напона, прорачуни губитака снаге и енергије, прорачуни компензације реактивне снаге, прорачуни кратких спојева.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти треба да су оспособљени за самостално решавање и физичко разумевање средње сложених задатака из прорачуна падова напона, компензације реактивне снаге и кратких спојева са нагласком на компјутерским апликацијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод и историјски развој ЕЕС. Основни прорачуни (пад напона, губици снаге и енергије). Оточна и редна компензација реактивних снага. Кратки спојева (КС), матрица импеданси , основни и матрични прорачуни КС. Директне, инверзне и нулте импедансе надземних водова, трансформатора и индукционих машина. Уземљење неутралне тачке. Ефекти струја кратког споја. Утицај на тел водове. Редне несиметрије.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе са реалним примерима задатака на тему биланса снага, падова напона и компензације реактивне снаге као и прорачуна кратких спојева.
Литература
1Никола Рајаковић: “Анализа електроенергетских система 1“, Београд 2002
2Никола Рајаковић, Милан Ћаловић, Предраг Стефанов, Александар Савић: “100 решених задатака из Анализе електроенергетских система“, Београд 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0