Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Вероватноћа и статистика
Акроним ОГ2ВИС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Меркле
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Бојана Михаиловић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Бојана Михаиловић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2)
Циљ предмета Упознавање студената са основним методама теорије вероватноће у дискретним и непрекидним моделима: комбинаторним проблемима, условном вероватноћом, случајним променљивим и њиховим нумеричким карактеристикама, законима великих бројева и централном граничном теоремом, као и са основним идејама у области математичке статистике.
Исход предмета Разумевање примене метода вероватноће и статистике у решавању реалних проблема;
Оспособљавање студената за решавање једноставнијих реалних проблема применом метода теорије вероватноће и статистике, препознавање одговарајућег математичког модела, оцењивање параметара и тестирање хипотеза у вези са моделом.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни појмови и примена комбинаторике. Условна вероватноћа и независност догађаја. Случајне променљиве и њихове расподеле. Нумеричке карактеристике случајних променљивих. Закони великих бројева и централна гранична теорема. Оцене параметара и тестирање хипотеза. Метод најмањих квадрата и линеарна регресија.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
1Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска Мисао Београд 2010, Milan Merkle: Probability and Statistics for engineers and students of engineering, Academic Mind, Belgrade 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1 0.5
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, информисања студената преко интернета и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака који се бране у облику теста, и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0