Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сигнали и системи
Акроним ОГ2СИС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Ковачевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама моделирања континуалних и дискретних система и карактеризацијом континуалних и дискретних сигнала. Разумевање основних алата за анализу сигнала и система у временском, фреквенцијском и комплексном домену. Оспособити студенте да разумеју и користе Фуријерову, Лапласову и зед трансформацију као и да користе рачунар за анализу сигнала и система.
Исход предмета Студенти ће након положеног испита имати основне вештине да класификују и анализирају измерене експерименталне податке, да изврше основне експерименте над системима, као и да користе основне рачунарске програме за обраду овако добијених података.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Класификација сигнала и система. Особине система. Фуријеров ред сигнала. Фуријерова трансформација. Бодеови дијаграми. Лапласова трансформација сигнала. Функција преноса, стабилност и каузалност ЛТИ континуалног и дискретног система. Зед трансформација сигнала. Теорема о одабирању континуалних сигнала. Дискретна Фуријерова трансформација.
Садржај практичне наставе У оквиру предмета студенти имају обавезу да три практична задатка реализују самостално коришћењем програмског пакета МАТЛАБ (срачунавање конволуције континуалних дискретних сигнала, апроксимација периодичних континуалних сигнала Фуриеровим редом, срачунавање фреквенцијског одзива континуалног система).
Литература
1Сигнали и системи, Б. Ковачевић, Ж. Ђуровић, С. Станковић, Академска мисао, 2007.
2Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 30 часова вежби на табли + 15 часова лабораторијских вежби. Укупно 75 сати припреме за колоквијум и завршни испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0