Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Математика 3
Акроним ОГ2М3
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Синиша Јешић
проф. др Ненад Цакић
доц. др Наташа Ћировић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Наташа Ћировић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената друге године са појмовима из математичке анализе у n-димензионалном реалном простору.Посебно ће се студенти упознати са вишеструким интегралима,теоријом поља,комплексном анализом,Лапласовом трансформацијом и Фуријеовим редовима са циљем да се оспособе да решавају проблеме примењене математике у разним областима електротехнике.
Исход предмета Студент је компетентан да примењује технику вишеструких интеграла,комплексне анализе,теорије поља,Лапласове трансформације и Фуријеових редова у разним областима електротехнике
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Функције више променљивих: екстремне вредности,Тејлорова формула,Лагранжов метод, криволинијски, више-струки и површински интеграли,Грин-Риманова теорема, Стоксова теорема, теорема Остроградског,теорија поља, комплексна анализа: Лоранов ред, сингуларитети, теорија остатака, контурна интеграција, израчунавање реалних интеграла применом комплексне анализе,Лапласова трансформација,Фуријеови редови.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу.Посебно се припрема да решава проблеме у електротехници .
Литература
1Н. Цакић: Скрипта из Математике 3, Београд 2007
2Синиша Јешић, Иван Лацковић: Математика 3. Комплексне функције, Фуријеови редови и интеграли, Лапласова трансформација, Чигоја штампа, друго допуњено издање, Београд 2005
3Синиша Јешић: Скрипта из математике 3, Функције више променљивих, Теорија интеграла, Београд 2007
4Б.П.Демидович: Збирка задатака из математичке анализе(на руском). Мир 1980.
5Добрило Тошић: Збирка решених испитних задатака из Математике 3. Академска мисао,Београд 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 3
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе,дискусије, помоћ при изради домаћих задатака помоћу математичких софтвера.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0